Κανόνες Διακομιστή

Εφαρμόζονται σε όλους τους διακομιστές L2Savage.

 

Bot

Η χρήση εργαλείων αυτοματοποίησης απαγορεύεται. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο μακροεντολές στο παιχνίδι στο βαθμό που επιτρέπεται από τη λειτουργία Macro. Η χρήση προγραμμάτων bot δεν θα γίνει ανεκτή και θα οδηγήσει σε μόνιμη απαγόρευση λογαριασμού.

 
Dualbox

Η χρήση dualboxing δεν επιτρέπεται. Ένας παίκτης μπορεί να παίζει μόνο με έναν χαρακτήρα τη φορά ανά διακομιστή. Οι παίκτες αναμένεται να είναι παρόντες και ενεργοί στο παιχνίδι, αν και η προσωρινή απουσία (μακριά από το πληκτρολόγιο) δεν απαγορεύεται. Διαθέτουμε επαρκή εργαλεία για την ανίχνευση δραστηριότητας bot και dualbox, επομένως δεν απαιτούμε από τους παίκτες να είναι παρόντες το 100% του χρόνου ενώ είναι συνδεδεμένοι.

 

Ανταλλαγή Πραγματικών Χρημάτων

Η ανταλλαγή πραγματικών χρημάτων απαγορεύεται. Τα αγαθά, οι χαρακτήρες ή οι λογαριασμοί εντός του παιχνιδιού δεν μπορούν να ανταλλάσσονται για πραγματικό χρήμα.

 
Εκμετάλλευση

Οι χρήστες υποχρεούνται να αναφέρουν τυχόν σφάλματα που συναντούν κατά τη διάρκεια της εμπειρίας τους στο παιχνίδι για διόρθωση από το προσωπικό. Η εκούσια και/ή επανειλημμένη χρήση ενός σφάλματος προς όφελος του χρήστη ή τρίτων θα έχει ως αποτέλεσμα επαναφορά και απώλεια προόδου.

 
Απάτη

Ως μέρος του παιχνιδιού, οι παίκτες είναι ΠΛΗΡΩΣ υπεύθυνοι για κάθε είδους απάτη στο παιχνίδι, όπως παραπλανητικοί τίτλοι καταστημάτων, καταστήματα απάτης ή ανταλλαγή αντικειμένων. Καλούμε όλους να προσέχουν τις λεπτομέρειες πριν επιβεβαιώσουν οποιαδήποτε μορφή ανταλλαγής ή εμπορίου. Τα αντικείμενα που κλέβονται λόγω μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στον λογαριασμό ΔΕΝ θα αποζημιώνονται, καθώς οι παίκτες είναι υπεύθυνοι για την ασφάλιση του λογαριασμού τους με ισχυρό κωδικό πρόσβασης και για να μην τον μοιράζονται με άλλους παίκτες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για παράδειγμα, όταν ένας χρήστης χάνει ένα αντικείμενο λόγω σφάλματος εντός του παιχνιδιού, το προσωπικό μπορεί να ερευνήσει την περίπτωση και ενδεχομένως να παράσχει αποζημίωση.

 
Κατάστημα

Απεριόριστος αριθμός καταστημάτων ανά άτομο, ελάχιστο επίπεδο για την εγκατάσταση καταστήματος 60+.

 
Ίδια Διεύθυνση IP

Πολλαπλοί παίκτες που επιθυμούν να παίξουν υπό την ίδια διεύθυνση IP πρέπει να υποβάλουν εισιτήριο υποστήριξης στη διεύθυνση: https://l2-savage.com/support/ για να μας ενημερώσουν για τους εμπλεκόμενους λογαριασμούς. Η αναφορά κατάστασης αδειοδοτημένου λογαριασμού ΔΕΝ παρέχει το δικαίωμα για dualbox. Αυτή είναι μόνο μια εξαίρεση για τα μέλη του νοικοκυριού.